Hoofdstuk 2.2: Uitbreiding van het schoolgebouw

Zowel uit de constructie van de tussengoot als uit beide kapconstructies (voor de brand) bleek dat het achterste deel van het gebouw van jongere datum is. Verwacht werd dat het 19e eeuws was, maar verder waren er geen gegevens beschikbaar.

In de lijsten (agenda’s) van voorgestelde uit te voeren openbare werken, overgelegd door de ambtopzichter, met kanttekeningen, 1766-1794 van het archief van het ambtsbestuur Nijkerk staat bij het jaar 1785 de volgende (doorgehaalde) aantekening:
Aan den Fransche school zullen enige nieuwe kamers moeten zijn of het uit voordeliger zoude zijn over te spreken met Mr. Timmerman van Raen van Amsterdam.
(Deze “architect” wordt ook genoemd als mogelijke bouwmeester van de toren en ontwerper van de preekstoel in de Grote Kerk)

De volgende stap in het onderzoek leidde naar een korte aantekening in het Resolutieboek op 7 september 1791: Negociatie van f 6.000 voor ’t Fransche Schoolgebouw. In de Rekening van de Waag over het jaar 1792 staat: Van het vergroten en Verbeteren van het Fransche School 5750,,6,,--
Men rekende in die tijd niet met twee rekeneenheden (guldens en centen) maar met drie rekeneenheden: ponden oftewel guldens, schellingen oftewel stuivers (20 in een gulden) en penningen (12 in een stuiver).

In een map behorende bij de rekening van de Waag over 1792 zijn een aantal rekeningen opgenomen. Hieronder enkele citaten:

Jacob Peelen van Esbeijs. Loon en geleverd eijkenhout aan de Fransche School 461.37.8.

Het loon van Berrent de Bruijn en Jacob Tooren die elk 7,5 dag hebben gewerkt bedraagt 13.30.- In totaal dus f 14,50. Twee personen x 7,5 dag x 8 uur per dag = 120 uur. Dat is 12 cent per uur.

Betaald aan Hiëven Peekman & Zoon voor leverantie van 24 gegoten raamgewichten van 474 cc en idem dito 30 stuks van 590 cc à f 10. Uitgaande van 2 raamgewichten per venster, zou het gebouw 27 vensters moeten hebben.

Op 12 februari wordt een rekening van R.V. Harsselaar voldaan ad 667.16.- , met name voor de levering van stenen, dakpannen en kalk. In de bijlage is deze rekening opgenomen, waarbij het aardig is om te zien dat bijvoorbeeld 1000 dakpannen 21.10.- kosten. Dat is nu ongeveer 2 cent per stuk.

Op 24 oktober 1790 wordt o.a. een rekening betaald aan Jan Dorsmulder voor 6 grondtekeningen. Hij zou dus de ontwerper van de uitbreiding van het huis kunnen zijn.

Op 15 augustus 1827 besluit de raad van Nijkerk de heer J.W. Schuld te benoemen en sluit met hem een contract waarbij hij de directie heeft over zowel de Fransche School als twee Hollandsche scholen. Daarin is o.a. artikel 5 opgenomen:

Ingeval zulks van Gouveneurswege gevordert of door de Stedelijke Regering nodig geoordeelt mogt worden, zal de heer Schuld, onder toezigt en speciale goedkeuring van het bestuur een nieuw schoolgebouw doen oprigten in de Veenestraat naast het Fransche Schoolgebouw op den gront aan de Stadt toebehoorende en waarop thans nog een Huis en Schuur staat, van welke eventueel aftebreken bouwstoffen bij het daarstellen van het gedachte nieuwe lokaal des raadszaam oordelende zal kunnen worden gebruik gemaakt.
De kosten hiervan zullen door den heer Schuld worden voorgeschoten en aan denzelven
uit de stedelijke kas worden gerestitueerd bij jaarlijksche termijnen van niet groter dan f.200, terwijl geen berekening van interesse, maar ook geene van het afbreken en wederoptebouwen lokaal in aanmerking komen zal.

Door de Gouverneur van de provincie Gelderland wordt goedkeuring aan dit besluit onthouden en het contract wordt vernietigd.
Deze geplande uitbreiding van de Fransche school in de Veenestraat is er nooit gekomen.